> Vereniging >

 

 

 

Statuten

 

 

 

 

Hoofdstuk 1. Vereniging

 

Artikel 1. Naam

 

De naam van de vereniging is Classica Vlaanderen.

 

Artikel 2. Rechtsvorm

 

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), die een belangeloos doel nastreeft in het kader van haar activiteiten en waarvan de leden in die hoedanigheid niet aansprakelijk zijn voor de verbintenissen die de vereniging aangaat.

 

Artikel 3. Zetel

 

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

 

Artikel 4. Doel

 

De doelstellingen van de vereniging zijn pedagogisch, cultureel en wetenschappelijk van aard. Ze betreffen:

 

1 het bevorderen en verdedigen van het onderwijs in, de kennis van en de waardering voor de klassieke talen Latijn en Grieks en/of de Grieks-Romeinse cultuur;

2 het aanmoedigen van de samenwerking met andere Europese verenigingen die dezelfde doelstellingen nastreven.

 

Artikel 5. Activiteiten

 

Voor de verwezenlijking van haar doelstellingen neemt de vereniging initiatieven ter bevordering van de communicatie en informatiedoorstroming met betrekking tot de activiteiten van haar leden en van andere Europese verenigingen die dezelfde doelstellingen nastreven. Ze ondersteunt activiteiten van haar leden en kan ook zelf activiteiten organiseren, zoals nascholingen, congressen en wedstrijden. Ze verstrekt ook informatie over de klassieke talen aan de pers, aan leerkrachten en aan het brede publiek.

 

 

Hoofdstuk 2. Leden

 

Artikel 6. Toetreding

 

De vereniging groepeert verenigingen en organisaties met betrekking tot de klassieke talen en/of culturen, meer bepaald:

 

1 verenigingen van leerkrachten klassieke talen en/of culturen;

2 Vlaamse onderwijsverstrekkers, de bijbehorende pedagogische begeleidingsdiensten en de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap;

3 alumniverenigingen van opleidingen klassieke talen en/of culturen;

4 culturele verenigingen die de kennis van en de belangstelling voor de klassieke talen en/of culturen bevorderen;

5 andere verenigingen en organisaties die bijzondere belangstelling betonen voor de klassieke talen en/of culturen.

 

Een aanvraag tot toetreding wordt gericht aan het bestuursorgaan, dat de aanvraag onderzoekt en voorlegt aan de algemene vergadering. Na onderzoek beslist de algemene vergadering over de aanvaarding bij meerderheid van stemmen. Degene die de aanvraag tot toetreding heeft ingediend, wordt van de beslissing van de algemene vergadering schriftelijk op de hoogte gebracht.


Alle leden zijn geacht de statuten en de doelstellingen van de vereniging te kennen en te onderschrijven.


Geen enkel lid mag spreken namens de vereniging, tenzij daartoe gemachtigd door het bestuursorgaan.

 

Artikel 7. Bijdrage

 

De leden betalen een jaarlijkse bijdrage, waarvan het bedrag, de criteria en de modaliteiten worden vastgelegd door de algemene vergadering. De bijdrage bedraagt maximaal 1000 euro per jaar.


De algemene vergadering kan vrijstelling van bijdrage verlenen.

 

Artikel 8. Register

 

Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden. Dit register vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden. Het bestuursorgaan schrijft alle beslissingen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden in dat register in binnen acht dagen nadat het van de beslissing in kennis is gesteld. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.


De vereniging moet, op mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de administraties en de diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges en de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het register van de leden en deze instanties bovendien de kopieën of uittreksels uit dat register verstrekken die deze instanties nodig achten.

 

Artikel 9. Inzagerecht

 

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan, waarmee zij de datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Het register kan niet worden verplaatst.


Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging alle notulen en besluiten van de algemene vergadering, van het bestuursorgaan en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan, waarmee zij de datum en het uur van de raadpleging van de documenten en stukken overeenkomen. De documenten en stukken kunnen niet worden verplaatst. Kopieën voor derden worden ondertekend door minstens één bestuurder.

 

Artikel 10. Uittreding

 

Ieder lid van de vereniging is vrij uit te treden door zijn ontslag schriftelijk in te dienen bij het bestuursorgaan ten laatste op 31 december van het lopende jaar. Het ontslag gaat in ten laatste op 1 januari van het volgende jaar.


Een lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet betaalt na drie schriftelijke aanmaningen door het bestuursorgaan, kan worden geacht ontslag te nemen als lid.

 

Artikel 11. Uitsluiting

 

De voorwaarden tot uitsluiting van een lid zijn, afzonderlijk of samen:

 

1 overtreding van de statuten;

2 het schaden van de belangen, werking of goede naam van de vereniging.


Het bestuursorgaan kan een lid voorlopig schorsen op grond van een aanwijzing dat aan een of meer van de genoemde voorwaarden is voldaan.


De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping voor de algemene vergadering. Het lid moet worden gehoord. De uitsluiting kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging (zie artikel 18).

 

Artikel 12. Aanspraak

 

Een ontslagnemend of uitgesloten lid heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen.

 

 

Hoofdstuk 3. Algemene vergadering

 

Artikel 13. Samenstelling

 

De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.


Ieder lid mag met maximaal twee vertegenwoordigers deelnemen aan de algemene vergadering.


De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid door middel van een schriftelijke volmacht. Ieder lid mag niet meer dan drie volmachten bezitten.

 

Artikel 14. Bijeenroeping

 

Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen in de gevallen bepaald bij de wet of wanneer ten minste één vijfde van de leden het vraagt.


Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.


Alle leden worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering opgeroepen. De agenda wordt bij de oproeping gevoegd. Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht.


Aan de leden die erom verzoeken, wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.

 

Artikel 15. Bevoegdheden

 

Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:

 

1 de bepaling van de jaarlijkse bijdrage;

2 de benoeming en de afzetting van de bestuurders;

3 de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;

4 de kwijting aan de bestuurders;

5 de uitsluiting van een lid;

6 de wijziging van de statuten;

7 de ontbinding van de vereniging.

 

Artikel 16. Verloop

 

Het bestuursorgaan licht de financiële toestand en de uitvoering van de begroting toe.


Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.


De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. Zij kunnen, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules. De bestuurders kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

 

Artikel 17. Besluitvorming

 

Er wordt gestemd over alle punten waarover geen consensus wordt bereikt.


Op de algemene vergadering heeft ieder lid een gelijk stemrecht en worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.


Bijzondere meerderheden moeten in acht worden genomen in geval van:

 

1 de uitsluiting van een lid (zie artikel 11);

2 de afzetting van een bestuurder (zie artikel 32);

3 de wijziging van de statuten (zie artikel 18);

4 de ontbinding van de vereniging (zie artikel 34).

 

Artikel 18. Wijziging van de statuten

 

De algemene vergadering kan over statutenwijzigingen alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.


Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig. De nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.


Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.


Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

 

Artikel 19. Notulen

 

De notulen van de algemene vergadering worden aan alle leden bezorgd.

 

 

Hoofdstuk 4. Bestuursorgaan

 

Artikel 20. Samenstelling

 

De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat minstens drie bestuurders telt, die evenveel leden vertegenwoordigen.


Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van het bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

 

Artikel 21. Benoeming

 

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.


Op de eerste vergadering van het bestuursorgaan na de algemene vergadering stellen de bestuurders in hun midden een voorzitter aan.

 

Artikel 22. Mandaat

 

Het mandaat van bestuurder duurt vier jaar.


Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. De voorzitter van het bestuursorgaan kan echter slechts tweemaal na elkaar een vertegenwoordiger van hetzelfde lid zijn.

 

Artikel 23. Coöptatie

 

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.


De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

 

Artikel 24. Bijeenroeping

 

Voor een vergadering van het bestuursorgaan moeten alle bestuurders worden uitgenodigd.

 

Artikel 25. Bevoegdheden

 

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.


Het bestuursorgaan handelt in principe als college, maar kan zijn bevoegdheden of een gedeelte ervan opdragen aan een of meer bestuurders.


Het bestuursorgaan:

 

1 waakt over het algemeen welzijn van de vereniging;

2 coördineert de activiteiten van de vereniging;

3 roept de algemene vergadering bijeen;

4 maakt de boekhouding, de jaarrekening, de begroting en de inventaris op;

5 maakt de notulen van de bestuursvergaderingen en van de algemene vergaderingen op;

6 houdt het register en het archief van de vereniging bij;

7 zorgt voor de neerlegging van de jaarrekening, de begroting en de inventaris bij de bevoegde ondernemingsrechtbank;

8 zorgt voor de belastingaangifte;

9 zorgt voor de wettelijk verplichte publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.


De vereniging is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen.

 

Artikel 26. Besluitvorming

 

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen. Er wordt steeds gestreefd naar consensus. In uitzonderlijke gevallen wordt er gestemd. De aanwezige bestuurders beslissen bij meerderheid van stemmen.


Bij gebrek aan een speciale melding in de notulen van de bestuursvergadering wordt iedere bestuurder geacht akkoord te gaan met de door het bestuursorgaan geldig genomen beslissingen.


Een bestuurder mag niet deelnemen aan een bestuursvergadering op het moment dat een persoonlijk belang wordt behandeld.

 

Artikel 27. Financiën

 

Het bestuursorgaan maakt elk jaar een jaarrekening op.


De jaarrekening van de vereniging, alsook de begroting van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft, moeten binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.


Het bestuursorgaan maakt elk jaar een inventaris op.


Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

 

Artikel 28. Notulen

 

De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door minstens één bestuurder.


De notulen van de bestuursvergaderingen worden aan alle bestuurders bezorgd.

 

Artikel 29. Vergoeding

 

De bestuurders worden niet bezoldigd.


Kosten die worden gemaakt voor rekening van de vereniging worden door de vereniging vergoed, indien de uitgaven vooraf werden goedgekeurd door het bestuursorgaan. Bewijsstukken van de gemaakte kosten moeten worden overhandigd aan het bestuursorgaan. Bij gebrek aan bewijsstukken wordt een verklaring op eer overhandigd.

 

Artikel 30. Inzet

 

Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.

 

Artikel 31. Ambtsbeëindiging

 

Iedere bestuurder is vrij zijn mandaat te beëindigen door zijn ontslag schriftelijk in te dienen bij het bestuursorgaan.


Indien een bestuurder door zijn ontslag de goede werking van de vereniging in het gedrang brengt, wordt hij geacht zijn taken op een behoorlijke manier voort te zetten tot in zijn vervanging is voorzien of tot zijn taken aan een andere bestuurder worden overgedragen. De overblijvende bestuurders beslissen over de duur van de voortzetting van zijn taken, maar die kan niet langer zijn dan drie maanden, tenzij de ontslagnemende bestuurder akkoord gaat met een langere termijn.


Een ontslagnemende bestuurder moet alle documenten met betrekking tot de vereniging overhandigen aan het bestuursorgaan.

 

Artikel 32. Afzetting

 

De voorwaarden tot afzetting van een bestuurder zijn, afzonderlijk of samen:

 

1 overtreding van de statuten;

2 een strafrechtelijke veroordeling;

3 bevoegdheidsmisbruik;

4 administratieve en/of financiële fraude;

5 het schaden van de belangen, werking of goede naam van de vereniging.


Het bestuursorgaan kan een bestuurder voorlopig schorsen op grond van een aanwijzing dat aan een of meer van de genoemde voorwaarden is voldaan.


De afzetting van een bestuurder moet worden aangegeven in de oproeping voor de algemene vergadering. De bestuurder moet worden gehoord. De afzetting kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging (zie artikel 18).

 

Artikel 33. Geheimhoudingsplicht

 

De bestuurders hebben geheimhoudingsplicht tegenover derden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat voor de vereniging. De geheimhoudingsplicht blijft van kracht ook na de beëindiging van het mandaat.

 

 

Hoofdstuk 5. Ontbinding

 

Artikel 34. Procedure

 

De vereniging kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen onder dezelfde voorwaarden als voor de wijziging van het voorwerp of van het belangeloos doel van de vereniging (zie artikel 18).

 

Artikel 35. Bestemming van het vermogen

 

Het vermogen wordt bestemd voor het belangeloos doel dat de algemene vergadering aanwijst, met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging (zie artikel 18). De bestemming van het vermogen komt zo veel mogelijk overeen met het doel waarvoor de vereniging is opgericht.

 

Artikel 36. Vereffening

 

De vereniging wordt vereffend door een of meer vereffenaars.


Behoudens in geval van gerechtelijke ontbinding worden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, die beslist bij meerderheid van stemmen.


Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, zijn de vereffenaars bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vereniging.


De vereffenaars vervullen hun opdracht hetzij krachtens een besluit van de algemene vergadering, hetzij krachtens een rechterlijke beslissing die door een lid, een belanghebbende derde of het openbaar ministerie kan worden gevorderd.


Het actief kan slechts worden aangewend na aanzuivering van het passief.


Het vereffeningssaldo mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks worden uitgekeerd aan de leden of aan de bestuurders.


Bij gebrek aan een besluit van de algemene vergadering geven de vereffenaars aan het vereffeningssaldo een bestemming die zo veel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de vereniging is opgericht. De leden, de belanghebbende derden en het openbaar ministerie kunnen bij de rechtbank beroep instellen tegen het besluit van de vereffenaars.

 

Artikel 37. Ontbinding zonder vereffening

 

De vereniging kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen onder dezelfde voorwaarden als voor de wijziging van het voorwerp of van het belangeloos doel van de vereniging (zie artikel 18) teneinde haar gehele vermogen in te brengen in een of meer andere vzw's of in een of meer stichtingen, universiteiten of publiekrechtelijke rechtspersonen, die het belangeloos doel ervan, of een doel dat daar zo nauw mogelijk op aansluit, moeten nastreven.


Wanneer deze verrichting op wettige wijze uitwerking heeft:

 

1 gaat het gehele vermogen van de ontbonden rechtspersoon, zowel rechten als verplichtingen, over op de verkrijgende rechtspersoon of rechtspersonen, in voorkomend geval overeenkomstig de verdeling volgens een verrichtingsvoorstel;

2 houdt de ontbonden vereniging van rechtswege op te bestaan;

3 verliezen de leden van de ontbonden vereniging hun hoedanigheid, tenzij het verrichtingsvoorstel bepaalt dat zij van rechtswege lid worden van de verkrijgende vereniging.