> Vereniging >

 

 

 

Statuten

 

 

 

 

Hoofdstuk 1. Benaming, aard en maatschappelijke zetel

 

Artikel 1. Benaming

 

De naam van de vereniging is 'Classica Vlaanderen'.

 

Artikel 2. Aard

 

Classica Vlaanderen is een vereniging van verenigingen en organisaties.

 

Artikel 3. Maatschappelijke zetel

 

De maatschappelijke zetel van Classica Vlaanderen is gevestigd in de Boulevardstraat 12 te 3010 Kessel-Lo, in het gerechtelijk arrondissement Leuven.

 

 

Hoofdstuk 2. Doel en werking

 

Artikel 4. Doel

 

De doelstellingen van Classica Vlaanderen zijn pedagogisch, cultureel en wetenschappelijk van aard. Ze betreffen:

 

 

Artikel 5 - Werking

 

Voor de verwezenlijking van haar doelstellingen neemt de vereniging initiatieven ter bevordering van de communicatie en informatiedoorstroming met betrekking tot de activiteiten van de leden en van andere Europese verenigingen die dezelfde doelstellingen nastreven.

 

 

Hoofdstuk 3. Lidmaatschap

 

Artikel 6. Leden

 

§ 1. Het aantal leden van Classica Vlaanderen bedraagt minimaal zes.

 

§ 2. Kunnen lid worden van Classica Vlaanderen:

 

 

§ 3. Alle leden zijn geacht de statuten en de doelstellingen van de vereniging te kennen en te onderschrijven.

 

§ 4. Geen enkel lid mag spreken namens de vereniging, tenzij daartoe gemachtigd door de raad van bestuur.

 

Artikel 7. Lidmaatschap

 

§ 1. Een aanvraag tot toetreding wordt gericht aan de raad van bestuur, die deze aanvraag onderzoekt en voorlegt aan de algemene vergadering. Na onderzoek beslist de algemene vergadering over de aanvaarding bij gewone meerderheid van de stemmen. Degene die de aanvraag tot toetreding heeft ingediend, wordt van de beslissing van de algemene vergadering schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

§ 2. Uittreding als lid gebeurt schriftelijk en wordt gericht aan de raad van bestuur. Het ontslag gaat in ten laatste op 1 januari van het jaar volgend op de bekendmaking van de uittreding aan de raad van bestuur.

 

§ 3. Een lid kan als uittredend beschouwd worden wanneer het na drie aanmaningen van de penningmeester verstuurd in de loop van hetzelfde jaar zijn jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage niet betaalt.

 

§ 4. Op voorstel van ten minste één vierde van de leden kan de raad van bestuur de uitsluiting van een lid voorstellen aan de algemene vergadering. Die kan de eigenlijke uitsluiting slechts uitspreken met een meerderheid van twee derde van de stemmen. Voorafgaand aan de beslissing van de algemene vergadering moet het lid dat mogelijk wordt uitgesloten, gehoord worden.

 

Artikel 8. Bijdrage

 

§ 1. De leden betalen een jaarlijkse bijdrage, waarvan het bedrag, de criteria en de modaliteiten vastgelegd worden door de algemene vergadering. De maximumbijdrage bedraagt 1000 EUR per jaar.

 

§ 2. De algemene vergadering kan vrijstelling van lidmaatschapsbijdrage verlenen.

 

 

Hoofdstuk 4. Algemene vergadering

 

Artikel 9. Samenstelling

 

§ 1. De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.

 

§ 2. Alle leden mogen met maximaal twee vertegenwoordigers deelnemen aan de algemene vergadering.

 

Artikel 10. Bijeenroeping

 

§ 1. De algemene vergadering wordt ten minste eenmaal per jaar op initiatief van de raad van bestuur bijeengeroepen door de secretaris, die daartoe ten minste drie weken op voorhand aan alle leden een convocaat stuurt waarin naast plaats, dag en uur van de vergadering ook de agenda wordt meegedeeld.

 

§ 2. De algemene vergadering wordt eveneens bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij de wet of wanneer ten minste één vijfde van de leden dat vraagt.

 

Artikel 11. Agenda

 

Elk voorstel dat door een lid wordt ingediend bij de raad van bestuur ten laatste zes weken voor de algemene vergadering, wordt op de agenda geplaatst. De agenda voorziet ook steeds in een rondvraag.

 

Artikel 12. Bevoegdheid

 

§ 1. Tot de specifieke bevoegdheid van de algemene vergadering behoren:

 

 

§ 2. Elk jaar en ten laatste binnen de zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar alsook de begroting van het volgende boekjaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

 

Artikel 13. Stemming

 

§ 1. Er wordt gestemd over alle punten waarover geen consensus wordt bereikt.

 

§ 2. Ieder lid beschikt over één stem.

 

§ 3. Leden die niet aanwezig kunnen zijn, mogen zich bij geschreven volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid, maar ieder aanwezig lid kan slechts drager zijn van één volmacht.

 

§ 4. Behalve in de gevallen waarvoor de wet een bijzondere meerderheid vereist, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde leden.

 

§ 5. Alle beslissingen van de algemene vergadering worden genotuleerd, ondertekend door de voorzitter van de vergadering, bewaard door de secretaris en opgenomen in het verslag dat aan alle leden wordt gestuurd.

 

 

Hoofdstuk 5. Raad van bestuur

 

Artikel 14. Samenstelling

 

De raad van bestuur telt ten minste vijf personen, die evenveel leden vertegenwoordigen.

 

Artikel 15. Benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting

 

§ 1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen.

 

§ 2. In de eerste bijeenkomst van de raad van bestuur kiezen de bestuurders in hun midden de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester.

 

§ 3. Bij het onverwacht vacant worden van een ambt kan de raad van bestuur een bestuurder coöpteren tot aan de volgende algemene vergadering.

 

§ 4. Een bestuurder kan om het even wanneer zijn ontslag schriftelijk indienen bij de raad van bestuur. Het ontslag gaat in zodra het door de raad van bestuur is aanvaard of ten laatste binnen de drie maanden nadat de raad van bestuur op de hoogte werd gebracht van het ingediende ontslag.

 

§ 5. Op voorstel van ten minste één vierde van de leden kan de raad van bestuur de afzetting van een bestuurder voorstellen aan de algemene vergadering. Die kan de eigenlijke afzetting slechts uitspreken met een meerderheid van twee derde van de stemmen. Voorafgaand aan de beslissing van de algemene vergadering moet de bestuurder die mogelijk wordt uitgesloten, gehoord worden.

 

Artikel 16. Mandaat

 

§ 1. Het mandaat van bestuurder duurt vier jaar.

 

§ 2. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van voorzitter kan echter slechts tweemaal na elkaar door een vertegenwoordiger van eenzelfde lid bekleed worden.

 

Artikel 17. Bevoegdheid

 

§ 1. De raad van bestuur beschikt over de volledige bevoegdheid om de doelstellingen van de vereniging te realiseren.

 

§ 2. De raad van bestuur treedt in principe collectief op, maar kan (een gedeelte van) zijn bevoegdheden overdragen aan een bestuurder. Alle handelingen in en buiten rechte worden namens de vereniging gesteld door de raad van bestuur, vertegenwoordigd door de voorzitter of een gevolmachtigde bestuurder.

 

§ 3. De voorzitter – of, in geval van verhindering, de ondervoorzitter – coördineert de activiteiten van de vereniging, zit de algemene vergadering en de vergaderingen van de raad van bestuur voor, is de eerste woordvoerder van de vereniging ten overstaan van derden en zorgt voor het algemeen welzijn van de vereniging.

 

§ 4. De secretaris verzorgt de notulen van de algemene vergadering en van de vergaderingen van de raad van bestuur, houdt het archief van de vereniging bij, verstuurt op initiatief van de raad van bestuur de uitnodigingen voor de algemene vergadering en voor de vergaderingen van de raad van bestuur, en zorgt voor de wettelijk verplichte publicaties in het Belgisch Staatsblad.

 

§ 5. De penningmeester houdt de boekhouding bij overeenkomstig de wettelijke bepalingen, verzoekt de leden om de betaling van hun lidmaatschapsbijdrage en stelt de jaarlijkse rekening en begroting op.

 

Artikel 18. Stemming

 

§ 1. De raad van bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar ter voorbereiding van de algemene vergadering en telkens wanneer hij door de voorzitter wordt bijeengeroepen. Hij kan slechts geldig beslissen indien ten minste de voorzitter of ondervoorzitter en drie andere bestuurders aanwezig zijn.

 

§ 2. De raad van bestuur neemt zijn beslissingen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige bestuurders.

 

§ 3. Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genotuleerd, ondertekend door de voorzitter van de vergadering, bewaard door de secretaris en opgenomen in het verslag dat aan alle leden wordt gestuurd.

 

 

Hoofdstuk 6. Wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging

 

Artikel 19. Initiatief

 

Voorstellen tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging worden door de raad van bestuur of op verzoek van ten minste één vierde van de leden op de agenda geplaatst van de algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om erover te beslissen.

 

Artikel 20. Wijziging van de statuten

 

§ 1. Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd is.

 

§ 2. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde leden.

 

§ 3. Wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde leden.

 

Artikel 21. Ontbinding van de vereniging

 

§ 1. Over de ontbinding van de vereniging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd is.

 

§ 2. De ontbinding van de vereniging kan door de algemene vergadering alleen goedgekeurd worden met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde leden.

 

§ 3. In geval van ontbinding dient het financieel saldo van de vereniging te worden toegewezen aan een bestemming die verwant is met het doel van de ontbonden vereniging. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het actief.

 

Artikel 22. Quorum

 

Ingeval op de eerste vergadering betreffende wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging minder dan twee derde van de leden aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, die geldig kan beraadslagen en besluiten met de meerderheden vermeld in artikel 20 en 21, ongeacht het aantal aanwezige leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden.